BIP MOPS Mrągowo

STATUT

 

Tekst jednolity

STATUT

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Mrągowie

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mrągowie zwany dalej „Ośrodkiem” działa na podstawie:

1. Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 z późniejszymi zmianami),

2. Ustawy z dnia 28 listopada 2003 r o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 228, poz. 2255 z późniejszymi zmianami),

3. Ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. Nr 71, poz. 734 z późniejszymi zmianami),

4. Ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014),

5. Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 16, poz. 95 z późniejszymi zmianami),

6. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 maja 1992 r. w sprawie określenia wysokości świadczeń z pomocy społecznej w związku z wprowadzeniem podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz. U. Nr 41, poz. 180),

7. niniejszego statutu,

8. innych przepisów prawnych z dziedziny pomocy społecznej.

§ 2

1. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mrągowie jest komunalną jednostką Miasta Mrągowa działającą w formie jednostki budżetowej.  

2. Ośrodek realizuje zadania pomocy społecznej zlecone Gminie z zakresu administracji rządowej.

3. Ośrodek wykonuje zadania własne Gminy z zakresu pomocy społecznej.

§ 3

1. Dyrektora Ośrodka zatrudnia i zwalnia Burmistrz Miasta Mrągowa.

2. Dyrektor Ośrodka składa Radzie Miejskiej w Mrągowie coroczne sprawozdania z działalności w zakresie pomocy społecznej.

§ 4 Ogólny nadzór nad bieżącą działalnością Ośrodka oraz nad realizacją zadań własnych gminy sprawuje Burmistrz Miasta. § 5 W sprawach zleconych Gminie z zakresu administracji rządowej nadzór nad działalnością Ośrodka sprawuje Wojewoda Warmińsko-Mazurski. § 6 Siedzibą Ośrodka jest miasto Mrągowo.

Rozdział 2 Przedmiot i zakres działania Ośrodka

§ 7

1. Ośrodek realizuje zadania własne gminy i zlecone gminie z zakresu pomocy społecznej.

2. Do zadań własnych gminy z zakresu pomocy społecznej realizowanych przez MOPS należą:

a) przyznawanie i wypłacanie zasiłków specjalnych celowych,

b) przyznawanie i wypłacanie pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie w formie zasiłków, pożyczek oraz pomocy w naturze,

c) prowadzenie i zapewnienie miejsc w domach pomocy społecznej i ośrodkach wsparcia o zasięgu gminnym oraz kierowanie do nich osób wymagających opieki,

d) podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych potrzeb gminy, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych.

3. Do zadań własnych gminy z zakresu pomocy społecznej o charakterze obowiązkowym realizowanych przez MOPS należą:

a) opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka,

b) sporządzanie bilansu potrzeb gminy w zakresie pomocy społecznej,

c) udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym,

d) przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych,

e) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych,

f) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego,

g) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków na świadczenia zdrowotne osobom bezdomnym oraz innym osobom nie mającym dochodu i możliwości uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym w Narodowym Funduszu Zdrowia,

h) przyznawanie zasiłków celowych w formie biletu kredytowego,

i) opłacanie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osobę, która zrezygnuje z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie nie zamieszkującymi matką, ojcem lub rodzeństwem,

j) praca socjalna,

k) organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi,

l) prowadzenie i zapewnienie miejsc w placówkach opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego lub mieszkaniach chronionych,

m) tworzenie gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną,

n) dożywianie dzieci,

o) sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym,

p) kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu,

q) sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej właściwemu wojewodzie, również w wersji elektronicznej z zastosowaniem systemu informatycznego.

4. Do zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej realizowanych przez MOPS należą:

a) przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych,

b) opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia,

c) organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi,

d) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych z klęska żywiołową lub ekologiczną,

e) prowadzenie i rozwój infrastruktury środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi,

f) realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia,

5. Ponadto MOPS jest uprawniony także do:

a) wytaczania na rzecz obywateli powództw o roszczenia alimentacyjne,

b) kierowania wniosków o ustalenie niezdolności do pracy, niepełnosprawności i stopnia niepełnosprawności do organów określonych odrębnymi przepisami,

c) wykonywania innych zadań, z zakresu pomocy społecznej, wynikających z rozeznanych potrzeb gminy,

d) dokonywania analiz i ocen zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej.

e) realizowania zadań własnych gminy określonych ustawą z dnia 21 czerwca 2001 r. (Dz. U. Nr 71, poz. 734, z późn. zm.) o dodatkach mieszkaniowych,

- przyznawanie i wypłacanie dodatków mieszkaniowych,

f) przyznawania i wypłacania świadczeń rodzinnych w oparciu o przepisy ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 228, poz. 2255, z późn. zm.) oraz upoważnienia Burmistrza Miasta do wydawania decyzji administracyjnych w tych sprawach.

§ 8

Ośrodek współdziała z istniejącymi na terenie miasta instytucjami, organizacjami społecznymi, Kościołem Katolickim, innymi kościołami i związkami wyznaniowymi, zakładami pracy oraz osobami fizycznymi i prawnymi w celu realizacji zadań pomocy społecznej.

Rozdział 3 Organizacja Ośrodka

§ 9

Ośrodkiem kieruje Dyrektor, który reprezentuje Ośrodek na zewnątrz, i jest za jego działalność odpowiedzialny. 

§ 10

Do zadań Dyrektora należy w szczególności:

a) ustalenie rocznego programu pracy Ośrodka,

b) organizowanie pracy Ośrodka,

c) realizowanie polityki kadrowej Ośrodka w uzgodnieniu z Burmistrzem Miasta Mrągowa,

d) podejmowanie decyzji administracyjnych w zakresie zadań pomocy społecznej zleconych Gminie oraz zadań własnych Gminy na podstawie upoważnienia udzielonego przez Radę Miejską w Mrągowie,

e) przygotowywanie materiałów dotyczących rozpoznania, oceny potrzeb pomocy społecznej,

f) planowanie środków finansowych na świadczenia środowiskowej pomocy społecznej,

g) ocena problemów społecznych terenu i przedstawianie propozycji ich rozwiązań,

h) analiza i ocena realizacji planu zaspokojenia potrzeb oraz skuteczności pomocy społecznej,

i) przedstawianie Zarządowi Miasta informacji i sprawozdań dotyczących zakresu występujących na terenie miasta potrzeb pomocy społecznej oraz świadczonej pomocy,

j) prowadzenie Dziennego Domu Pomocy Społecznej.

§ 11 W skład ośrodka wchodzą następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy:

1) Sekcja Pomocy Środowiskowej,

2) Sekcje Finansowo – Administracyjna,

3) Sekcja Dodatków Mieszkaniowych,

4) Sekcja Świadczeń Rodzinnych,

5) Dzienny Dom Pomocy Społecznej

6) Radca Prawny

Rozdział 4 Zasady Działania Ośrodka
 

§ 12

1. Dyrektor Ośrodka wykonuje czynności z zakresu prawa pracy wobec pracowników Ośrodka.

2. Dyrektor Ośrodka wydaje Regulamin Organizacyjny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w drodze zarządzenia, w którym określa:

a) wykaz stanowisk,

b) organizację pracy Ośrodka,

c) regulamin pracy, w którym ustala organizację i porządek w procesie pracy zgodnie z kodeksem pracy.

3. Pracownicy Ośrodka wykonują zadania określone w indywidualnych zakresach czynności ustalonych przez Dyrektora Ośrodka.

Rozdział 5 Porządek wewnętrzny – prawa i obowiązki pracowników.

§ 13

Prawa i obowiązki pracowników Ośrodka określa ustawa z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 21, poz. 124) a w sprawach nieuregulowanych – Kodeks Pracy oraz przepisy wykonawcze. § 14 Do podstawowych obowiązków pracowników Ośrodka należy:

a) przestrzeganie prawa,

b) wykonywanie zadań Ośrodka sumiennie, sprawnie i bezstronnie,

c) zachowanie tajemnicy państwowej i służbowej w zakresie przez prawo przewidzianym,

d) zachowywanie uprzejmości i .życzliwości w kontaktach ze zwierzchnikami, podwładnymi, współpracownikami oraz w kontaktach z obywatelami

e) zachowywanie się z godnością w miejscu pracy i poza nim

§ 15

Pracownik ma prawo do wynagrodzenia stosownie do zajmowanego stanowiska i posiadanych kwalifikacji oraz wykonywanej pracy. § 16 Pracownicy Ośrodka podlegają odpowiedzialności porządkowej i dyscyplinarnej za naruszenie obowiązków oraz ustalonego porządku i dyscypliny pracy na podstawie przepisów Kodeksu Pracy. 7

Rozdział 6 Działalność finansowa

§ 17

Zasady gospodarki finansowej Ośrodka reguluje:

1. Ustawa z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014 z późniejszymi zmianami),

2. Porozumienia zawierane pomiędzy Burmistrzem Miasta Mrągowa a Wojewodą Warmińsko-Mazurskim w sprawie finansowania zadań zleconych gminie z zakresu pomocy społecznej.

§ 18

1. Podstawą gospodarki finansowej MOPS jest plan dochodów i wydatków,

2. .MOPS pokrywa swoje wydatki bezpośrednio z budżetu miasta Mrągowa, a pobrane dochody odprowadza na rachunek tego budżetu.

3. Kontrolę prawidłowości rozliczeń Ośrodka z budżetem miasta sprawuje Burmistrz Mrągowa.

4. Ośrodek gospodaruje powierzonym mieniem, zapewnia jego ochronę i należyte wykorzystanie.

Rozdział 7 System kontroli wewnętrznej

§ 19

1. Kontrola wewnętrzna Ośrodka sprawowana jest z urzędu przez Dyrektora, kierowników komórek organizacyjnych, jak również innych pracowników zobowiązanych do jej wykonywania w zakresie powierzonych im obowiązków.

2. Dyrektor Ośrodka jest odpowiedzialny za zorganizowanie kontroli wewnętrznej a także za należyte wykorzystanie wyników kontroli.

 

Rozdział 8 Postanowienia końcowe

§ 20

1. Statut niniejszy wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

2. Zmiana postanowień statutu następuje w trybie określonym w ust. 1.