BIP MOPS Mrągowo

Zaproszenie do składania ofert na wykonywanie zadań Asystenta Rodziny

Drukuj
1 2 3

ASYSTENT RODZINY

 

 1. Wymagania niezbędne:
 1. wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki
  o rodzinie lub praca socjalna lub
 2. wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy
  z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony na podstawie ust. 3 i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną (Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2011 r. w sprawie szkoleń na asystenta rodziny),
 3. wykształcenie średnie i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną
  (Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2011
  w sprawie szkoleń na asystenta rodziny), a także udokumentowany co najmniej      3 letni staż pracy z dziećmi lub rodziną
 4. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych, oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 5. niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Ponadto o zlecenie wykonywania zadań asystenta rodziny mogą ubiegać się osoby, które:

 1. nie są i nie były pozbawione władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest im zawieszona ani ograniczona;
 2. wypełniają obowiązek alimentacyjny - w przypadku gdy taki obowiązek
  w stosunku do nich wynika z tytułu egzekucyjnego.

 

 Dodatkowe wymagania:

 1. dyspozycyjność,
 2. umiejętność zachowania  bezstronności w kontakcie z rodziną,
 3. operatywność, umiejętność słuchania innych.

 

 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
 • diagnozowanie sytuacji rodziny,
 • projektowania Indywidualnych Planów Działania,
 • pomoc w rozwiązaniu  podstawowych problemów socjalnych,
 • pomoc w rozwiązaniu problemów psychologicznych w rodzinie,
 • pomoc w rozwiązaniu problemów wychowawczych z dziećmi,
 1. wspieranie aktywności społecznej i zawodowej,
 2. motywowanie do podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
 3. pomoc w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymaniu pracy,
 4. systematyczne wizyty w miejscu zamieszkania rodziny objętej wsparciem,
 5. stała współpraca z pracownikami socjalnymi ośrodka pomocy społecznej, środowiskiem lokalnym  oraz innymi  instytucjami,
 6. prowadzenie dokumentacji w zakresie w/w działań.

 

 1. Zlecenie wykonywania zadań asystenta rodziny uzależnione jest od przyznania dotacji przez Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej.

 

 1. Wymagane dokumenty:
 1. życiorys (CV);
 2. list motywacyjny;
 3. dokument poświadczający wykształcenie (dyplom, lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów);

 

W przypadku pozyskania środków na utworzenie stanowiska pracy, osoby zainteresowane zostaną zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną, a ponadto będą zobowiązane przedłożyć:

 1. kwestionariusz osobowy;
 2. inne dokumenty dodatkowe o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach
  (o ile kandydat posiada dodatkowe kwalifikacje);
 3. świadectwa pracy potwierdzające wymagany okres zatrudnienia;
 4. oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy;
 5. oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie lub kopia aktualnego „Zapytania o udzielenie informacji o osobie” z Krajowego Rejestru Karnego;
 6. oświadczenie, iż kandydat nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, oraz władza rodzicielska nie jest zawieszona ani ograniczona;
 7. oświadczenie, iż kandydat wypełnia obowiązek alimentacyjny - w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niego wynika z tytułu egzekucyjnego.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne można składać osobiście w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mrągowie, ul. Wyspiańskiego 1, lub pocztą elektroniczną na adres: mops2@wp.pl w przypadku posiadanych uprawnień do podpisu elektronicznego, bądź pocztą na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mrągowie, ul. Wyspiańskiego 1, 11-700 Mrągowo - z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko asystenta rodziny”.

Dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na wykonywanie zadań asystenta rodziny, zgodnie z ustawą z dnia 29. 08. 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922).


Data wytworzenia: 2017-05-26 09:31 Autor: Jolanta Goleń Data publikacji: 2017-05-26 09:31 Osoba udostępniająca na stronie: Krzysztof Jabłoński Data ostatniej modyfikacji: 2017-05-26 Osoba modyfikująca: Krzysztof Jabłoński