BIP MOPS Mrągowo

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze - inspektor ds. świadczenia wychowawczego

Drukuj
1 2 3
 1. Wymagania niezbędne:
 1. wykształcenie wyższe, lub średnie;
 2. posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na stanowisku urzędniczym;
 3. niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 4. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych, oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 5. nieposzlakowana opinia;
 6. dobra znajomość ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2017 r., poz. 1851 z późn. zm.), oraz rozporządzenia wykonawczego,
 7. dobra znajomość ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
  (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077). oraz Kodeksu postępowania administracyjnego
  (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z późn. zm.);
 8. dobra znajomość przepisów ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1952 z późn. zm.), oraz rozporządzenia wykonawczego,
 9. posiadanie co najmniej: 2 – letniego stażu pracy w przypadku posiadania wykształcenia wyższego, oraz 4 – letniego stażu pracy w przypadku posiadania wykształcenia średniego.

 

 1. Wymagania dodatkowe:
 1. znajomość funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego;
 2. dobra znajomość zagadnień dotyczących: przyznawania, wypłacania oraz zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych;
 3. znajomość obsługi komputera,
 4. znajomość obsługi programu Zeto – Koszalin moduł Rodzina 500+,
 5. preferowane będą osoby z doświadczeniem  pracowniczym przy prowadzeniu postępowań administracyjnych, oraz przygotowywaniu projektów decyzji administracyjnych.

 

 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
 1. przygotowywanie decyzji administracyjnych o przyznaniu, odmowie przyznania, zmianie, wstrzymaniu,  uchyleniu, ustaleniu należności, oraz żądaniu zwrotu - świadczeń wychowawczych,
 2. wydawanie decyzji administracyjnych w sprawie świadczenia wychowawczego osobom uprawnionym,
 3. wydawanie druków, przyjmowanie i sprawdzanie prawidłowości składanych wniosków
  na świadczenia wychowawcze,
 4. kompletowanie i segregowanie dokumentów dotyczących świadczeń wychowawczych, a także pozyskiwanie drogą elektroniczną lub w formie pisemnej - wymaganych do wniosku załączników,
 5. sprawdzanie i odbieranie wniosków za pomocą systemu teleinformatycznego, a także potwierdzenie ich odbioru,
 6. prowadzenie rejestrów: przyjętych wniosków, prowadzonej korespondencji i innych rejestrów zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie świadczeń wychowawczych,
 7. sporządzanie komputerowych list wypłat, oraz przelewów dla beneficjentów - zgodnie
  z ustalonymi terminami wypłat,
 8. sporządzanie statystyk miesięcznych, kwartalnych i rocznych - z wypłaconych świadczeń wychowawczych,
 9. prowadzenie postępowań dotyczących świadczeń nienależnie pobranych, w tym: przygotowanie decyzji o zobowiązaniu do zwrotu, rozłożeniu na raty, umarzaniu, naliczanie odsetek,
 10. prowadzenie analityki należności z tyt. świadczeń nienależnie pobranych i niepodjętych,
 11. sporządzanie wykazów zobowiązań osób, które pobrały nienależnie świadczenia wychowawcze,
 12. współdziałanie z innymi urzędami i instytucjami,
 13. archiwizacja dokumentów.

 

 1. Warunki zatrudnienia:
 1. praca biurowa w wymiarze pełnego etatu w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej
  w Mrągowie,
 2. praca siedząco-chodząca,
 3. stanowisko pracy wyposażone w monitor komputerowy, oraz standardowy sprzęt biurowy.   

 

W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Mrągowie w miesiącu styczniu 2018 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych był wyższy niż 6%.

 

 1. Wymagane dokumenty:
 1. życiorys (CV);
 2. list motywacyjny;
 3. kwestionariusz osobowy;
 4. dokument poświadczający wykształcenie;
 5. świadectwa pracy, inne dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje lub umiejętności, opinie z poprzednich miejsc pracy;
 6. oświadczenie, lub zaświadczenie, o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zatrudnienia na stanowisku urzędniczym;
 7. oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego
  lub umyślne przestępstwo skarbowe, bądź kopia aktualnego „Zapytania o udzielenie informacji o osobie” z Krajowego Rejestru Karnego,
 8. osoba wybrana do zatrudnienia będzie zobowiązana do przedstawienia, w terminie 30 dni od zawarcia umowy o pracę, oryginału aktualnego „Zapytania o udzielenie informacji o osobie” z Krajowego Rejestru Karnego.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mrągowie, ul. Wyspiańskiego 1, lub pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@mopsmragowo.pl w przypadku posiadanych uprawnień do podpisu elektronicznego, bądź pocztą na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mrągowie,
ul. Wyspiańskiego 1, 11-700 Mrągowo z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko – inspektor do spraw świadczenia wychowawczego”, w terminie do dnia 5 marca 2018r.,
do godz. 10:00.

Aplikacje, które wpłyną do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mrągowie
po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mrągowie www.mopsmragowo.nowybip.pl ), jak również na tablicy ogłoszeń MOPS w Mrągowie.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne określone w pkt. 5 lit.: a, b, c, f i g - powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji
na stanowisko –  inspektor do spraw świadczenia wychowawczego, zgodnie z ustawą
z dnia 29. 08. 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922
z późn. zm.), oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych
(t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 902 z późn. zm.)”.

 

 


Data wytworzenia: 2018-02-19 14:29 Autor: Tomasz Bałdyga Data publikacji: 2018-02-19 14:29 Osoba udostępniająca na stronie: Krzysztof Jabłoński Data ostatniej modyfikacji: 2018-02-19 Osoba modyfikująca: Krzysztof Jabłoński