BIP MOPS Mrągowo

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze - inspektor ds. świadczeń z funduszu alimentacyjnego

Drukuj
1 2 3
 1. Wymagania niezbędne:
 1. wykształcenie średnie lub wyższe;
 2. co najmniej 4 - letni staż pracy w administracji publicznej, przy wykształceniu średnim, bądź co najmniej 2 - letni staż pracy przy wykształceniu wyższym o profilu administracyjnym, prawniczym, ekonomicznym;
 3. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych, oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 4. niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 5. nieposzlakowana opinia.
 1. Wymagania dodatkowe:
 1. znajomość obsługi komputera;
 2. znajomość funkcjonowania samorządu terytorialnego;
 3. dobra znajomość zagadnień dotyczących przyznawania świadczeń z funduszu alimentacyjnego;
 4. znajomość stosowania przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego.
 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
 1. przyjmowanie wniosków o przyznanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego;
 2. kompletowanie i segregowanie dokumentów dotyczących świadczeń alimentacyjnych;
 3. przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych w sprawach dotyczących:
 1. ustalania prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
 2. wstrzymywania wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
 3. zwrotu świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego, oraz zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego;
 4. uchylenia lub zmiany ostatecznych decyzji administracyjnych bez zgody strony w razie zmiany sytuacji rodzinnej lub dochodowej rodziny mającej wpływ na prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego, bądź gdy osoba nienależnie pobrała świadczenia z funduszu alimentacyjnego;
 1.  prowadzenie rejestrów wydanych decyzji oraz innych rejestrów zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie świadczeń alimentacyjnych;
 2. prowadzenie spraw dotyczących dochodzenia świadczeń nienależnie pobranych;
 3. sporządzanie list wypłat;
 4. sporządzanie sprawozdań miesięcznych, kwartalnych i rocznych;
 5. przeprowadzanie wywiadów alimentacyjnych z dłużnikami;
 6. odbieranie oświadczeń majątkowych od dłużników alimentacyjnych;
 7. przygotowywanie tytułów wykonawczych i kierowanie ich do odpowiednich urzędów skarbowych;
 8. prowadzenie spraw i postępowań dotyczących dłużników alimentacyjnych.
 9. współpraca z komornikiem sądowym;
 10. współpraca z Urzędem Pracy;
 11. przygotowywanie wniosków do Prokuratury o ściganie za przestępstwo – uchylania się od obowiązku alimentacyjnego;
 12. przygotowywanie wniosków do Starostwa Powiatowego o zatrzymanie prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego;
 13. prowadzenie imiennego rejestru dłużników;
 14. prowadzenie analityki zobowiązań dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych na rzecz wierzycieli świadczeń z funduszu alimentacyjnego względem budżetu państwa i gminy;
 15. archiwizacja dokumentów.
 1. Wymagane dokumenty:
 1. życiorys (CV);
 2. list motywacyjny;
 3. dokument poświadczający wykształcenie (dyplom, lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów);
 4. kwestionariusz osobowy;
 5. inne dokumenty dodatkowe o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach
  (o ile kandydat posiada dodatkowe kwalifikacje);
 6. świadectwa pracy potwierdzające wymagany okres zatrudnienia;
 7. oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku urzędniczym;
 8. oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie lub kopia aktualnego „Zapytania o udzielenie informacji o osobie” z Krajowego Rejestru Karnego,
 9. osoba wybrana do zatrudnienia będzie zobowiązana do przedstawienia oryginału aktualnego „Zapytania o udzielenie informacji o osobie” z Krajowego Rejestru Karnego.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mrągowie, ul. Wyspiańskiego 1, lub pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@mopsmragowo.pl w przypadku posiadanych uprawnień do podpisu elektronicznego, bądź pocztą na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mrągowie,ul. Wyspiańskiego 1, 11-700 Mrągowo - z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko inspektora ds. świadczeń z funduszu alimentacyjnego, w terminie do dnia 08 maja 2018 r.Aplikacje, które wpłyną do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Mrągowie po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mrągowie (www.mopsmragowo.nowybip.pl) oraz na tablicy informacyjnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mrągowie.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na stanowisko – inspektor ds. świadczeń z funduszu alimentacyjnego MOPS w Mrągowie, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.), oraz ustawą z dn. 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902 z późn. zm.)”.


Data wytworzenia: 2018-04-23 14:04 Autor: Tomasz Bałdyga Data publikacji: 2018-04-23 14:04 Osoba udostępniająca na stronie: Krzysztof Jabłoński Data ostatniej modyfikacji: 2018-04-23 Osoba modyfikująca: Krzysztof Jabłoński