BIP MOPS Mrągowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Drukuj
1 2 3


INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 

 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 i art. 14 ust. 1 i 2 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
  w Mrągowie
  , ul. Wyspiańskiego 1, 11-700 Mrągowo.
 2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych: adres email: iod@mopsmragowo.pl , adres pocztowy: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
  w Mrągowie, ul. Wyspiańskiego 1, 11-700 Mrągowo.
 3. Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania:
  Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i art. 9 ust. 2 lit. b ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) w następujących celach:
 • ustaleniem prawa do otrzymania świadczeń z pomocy społecznej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1769);
 • ustaleniem prawa do dodatków mieszkaniowych ustawa z dnia 21 czerwca 2001 o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2017 r. , poz. 180) oraz do dodatków energetycznych – ustawa z dnia 10 kwiecień 1997 r. – prawo energetyczne (Dz. U. z 2018 r., poz. 755);
 • ustaleniem prawa do zasiłku rodzinnego i dodatków do zasiłku rodzinnego na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U.2017.1952 t.j. z późn. zm.);
 • ustaleniem prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U.2017.489 t.j. z późn. zm.);
 • ubieganiem się o wydanie karty dużej rodziny na podstawie ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz.U.2017.1832 t.j. z późn. zm.);
 • ustaleniem prawa do świadczenia wychowawczego 500+ na podstawie ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U.2017.1851 t.j. z późn. zm.);
 • ustaleniem prawa do świadczenia Za życiem na podstawie ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" Dz.U.2016.1860;
   
 1. Pani/Pana dane osobowe będą pozyskiwane z innych źródeł np. Urzędy Skarbowe, ZUS, KRUS, Sądy, Prokuratury, PUP, CEiDG, KRS, Zakłady pracy, Szkoły, OPS, PCPR, PUP, Urzędy Miejskie, Jednostki Samorządu Terytorialnego;
 2. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego;
 3. Informujemy, iż dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wymienianych w punkcie 3 celów:
  1. określonych w lit. a i b: przez okres wymagany przepisami prawa, z zastosowaniem przepisów   dotyczących archiwizacji dokumentów,
  2. określonych w lit. c : do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy,
 4. Pani/Pana dane osobowe mogą być ujawniane podmiotom realizującym zadania na rzecz administratora danych osobowych, takim jak operator pocztowy - Poczta Polska, bank, za pomocą którego realizowane są przelewy,  dostawcy oprogramowania.
 5. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora danych osobowych dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo do przenoszenia danych w zakresie w jakim są one przetwarzane w systemach informatycznych na podstawie udzielonej zgody lub w celu zawarcia, wykonania i realizacji umowy.
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w sytuacjach gdy dane osobowe przetwarzane są w celu zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej lub przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora.
 8. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych / Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych - w Warszawie, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest
  Pan/Pani zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie nierozpatrzenie wniosków.

Data wytworzenia: 2018-05-24 15:28 Autor: Krzysztof Jabłoński Data publikacji: 2018-05-24 15:28 Osoba udostępniająca na stronie: Krzysztof Jabłoński Data ostatniej modyfikacji: 2018-06-11 Osoba modyfikująca: Krzysztof Jabłoński